Ga naar de inhoud

PRIVACY VERKLARING

Dries Sales Support is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens.
Dries Sales Support
Kastanjelaan 113, 4661 WP Hasteren
Telefoon +31 611 289 828
Email: wilfried@dries-sales.nl
Web: https://www.dries-sales.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Dries Sales Support verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (zakelijk)
 • Telefoonnummers (zakelijk)
 • E-mailadres (zakelijk)
 • Functie
 • IBAN bankrekeningnummer (zakelijk)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 jaar is. Wij
raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u
er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over
een minderjarige, neem dan contact met ons op via wilfried@dries-sales.nl , dan verwijderen wij deze
informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Dries Sales Support verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een overeenkomst of toestemming
voor de volgende doelen:

 • Verzenden van facturen en het afhandelen van uw betalingen,
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming.
Dries Sales Support neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
Dries Sales Support bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Categorie persoonsgegevens              Bewaartermijn           Reden
Klanten administratie                         7 jaar                            Overeenkomst
Financiële administratie                     7 jaar                           Wettelijke termijn

Delen van persoonsgegevens met derden.
Dries Sales Support kan uw persoonsgegevens met verschillende derden delen als dit noodzakelijk is
voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke
verplichting. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Met bedrijven die uw gegevens
verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dries Sales Support blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Dries Sales Support gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die
geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek
aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden
voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast
kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dries Sales Support en heeft
u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om
de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar wilfried@dries-sales.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Dries Sales Support wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Dries Sales Support neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact met ons op via wilfried@dries-sales.nl